Nasze świetlice swietlice

Posiadamy dwie świetlice, czynne w godz. 7.00 – 17.00, w których:

 • rozwijamy zdolności i zainteresowania dzieci
 • pomagamy w odrabianiu lekcji
 • prowadzimy dodatkowe zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe
 • organizujemy bale karnawałowe. Andrzejki, spotkania z ciekawymi ludźmi
 • uroczyście świętujemy (razem z najbliższą rodziną naszych podopiecznych) Dzień Matki, Babci, Dziadka...
 • pomagamy najmłodszym odnaleźć się w nowym środowisku

  Świetlica stanowi ważne ogniwo w systemie wychowania i opieki nad dzieckiem. W naszej szkole utarło się powiedzenie, że świetlica to nie jest "przechowalnia " dzieci. Dlatego już przed rozpoczęciem roku szkolnego określamy cele i zadania świetlicy oraz opracowujemy: "Plan pracy świetlicy szkolnej", "Tygodniowe hasła tematyczne" a także "Kalendarz imprez i uroczystości". I tak przygotowani przystępujemy do pracy.


  we WRZEŚNIU

  1. Pomagamy dzieciom (szczególnie z klas zerowych i pierwszych) odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej, przezwyciężyć trudności związane z pełnieniem roli ucznia, czyli staramy się ułatwić start szkolny.
  2. Zapoznajemy z zasadami funkcjonowania świetlicy, rozkładem i przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń w szkole.
  3. Duży nacisk kładziemy na zajęcia integrujące grupę, poznanie środowiska rodzinnego dzieci, integrowanie oddziaływań opiekuńczo - wychowawczych domu i szkoły.
  4. Wiele mówimy na temat bezpieczeństwa w szkole, drodze do i ze szkoły.
  5. Poszukujemy sponsorów, którzy sfinansowaliby obiady dla dzieci z trudną sytuacją rodzinną.
  6. Sartujemy w Białostockiej Szachowej Lidze Szkolnej.
  7. Świetlica szkolna włącza się w akcję "Chrońmy nasze środowisko" - zbiórka makulatury
  8. Działalność rozpoczynają koła zainteresowań :
  - szachowe
  - Koło Małego Aktora
  W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie chętne dzieci, nie tylko te uczęszczające do świetlicy.

  w PAŹDZIERNIKU

  1. Zakładamy, że większość dzieci oswoiła się już z nową sytuacją coraz więcej uwagi poświęcamy stworzeniu możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju, tak więc:
  - korzystamy z pobliskiego lasu aby dać dzieciom możliwości do wyżycia się ruchowego i rekreacji,
  - rozwijamy zainteresowania dzieci prowadz±c różnorodne typy zajęć: umysłowe, artystyczne, techniczne, rozrywkowe, sportowe.
  Zajęcia te powtarzać się będą systematycznie przez cały rok szkolny.
  2. Odbywa się pierwsza impreza - "Dzień Edukacji Narodowej" - zabawy i konkursy dla dzieci i wychowawców.
  3. Rozwijamy postawy społeczne organizując szkolny etap ogólnopolskiej akcji "Góra grosza"

  w LISTOPADZIE

  1. Zapraszamy dzieci z klasy VI do przygotowania uroczystości z okazji święta Odzyskania Niepodległości.
  2. Dzieci z koła szachowego starują w Igrzyskach Miasta Białystok w Szachach odnosząc sukcesy.
  3. Spotykamy się z ciekawymi ludĽmi np. z leśnikiem - ekologiem na pogadankę na temat "Dbamy o nasze lasy".
  4. "Edukacja zdrowotna w świetlicy szkolnej" - realizacja programu autorskiego.
  5. Bierzemy udział w licznych konkursach plastycznych organizowanych przez białostockie szkoły podstawowe zdobywając nagrody i wyróżnienia.
  6. "Andrzejki" - zapoznajemy ze zwyczajami i wróżbami andrzejkowymi - zabawy dla wszystkich grup.

  w GRUDNIU

  1. Organizujemy pierwszy z konkursów plastycznych dla świetlic przy szkołach podstawowych pt. "Postać Mikołaja w tradycji polskiej".
  2. Już po raz czwarty organizujemy "Kiermasz ozdób świątecznych". W przygotowania angażują się chętne dzieci i wychowawcy. Zarobione pieniądze przeznaczamy na poprawienie warunków pracy, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych o raz nagród dla dzieci.
  3. Przed świętami Bożego Narodzenia na holu szkolnym stanie, jak co roku, trzymetrowa choinka obwieszona tradycyjnymi ozdobami wykonanymi przez dzieci.
  4. Dużo będziemy mówić o tradycjach bożonarodzeniowych na naszych terenach, czyli na pograniczu polsko - białoruskim, o podobieństwach i różnicach oraz o wzajemnym przenikaniu się.