ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 6 W BIAŁYMSTOKU

ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok, tel. 85 6750451, fax. 85 6752329

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:647. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
ZS6

holu gwnym Szkoy zostay wywieszone wyniki rekrutacji do wietlicy i na obiady w roku szkolnym 2017/2018.

Wszelkie niejasnoci ? prosimy wyjania w wietlicy z p. Grayn Popielarz

yczymy udanych wakacji!


zgoszenie do wietlicy i na obiady 2017-2018

Kady nauczyciel zatrudniony w wietlicy wie, e jego praca ma odmienny i specyficzny charakter. Warto przypomnie, e pobyt dziecka w wietlicy to przeduony proces dydaktyczno-wychowawczy, a gwnym celem zaj wietlicowych jest wszechstronny rozwj osobowoci kadego ucznia.

Dzieciom oferujemy:

- Sta opiek wykwalifikowanej kadry od 7.00 ? 17.00

- Uczestnictwo w rnorodnych formach zaj:

 • zajcia ywego sowa
 • zajcia plastyczno ? techniczne
 • zajcia umuzykalniajce
 • zajcia ruchowe

- Wycieczki i spacery po najbliszej okolicy i lesie

- Gry i zabawy ruchowe w sali i na wieym powietrzu

- Pomoc przy odrabianiu lekcji

- Zabawy taneczne (zabawa andrzejkowa, bal karnawaowy)

- Konkursy recytatorskie, plastyczne, ortograficzne

- Imprezy okolicznociowe

REGULAMIN WIETLICY:

 • wietlica czynna jest w godzinach : 7.00 -17 00

Wychowanek:

- zgasza wychowawcy swoje kadorazowe przyjcie i wyjcie ze wietlicy

- zachowuje si poprawnie w czasie organizowanych zaj i spoywania posikw

- zachowuje cisz podczas odrabiania lekcji

- dba o higien osobist i porzdek w wietlicy

- szanuje sprzt i wszystkie przedmioty znajdujce si w wietlicy

- nie bierze cudzych rzeczy

- zwraca wzite do zabawy gry w naleytym porzdku i odkada je na waciwe miejsce

- wypenia polecenia wychowawcy i bierze czynny udzia w zajciach

- uywa zwrotw grzecznociowych

- pomaga modszym kolegom

- mwi pgosem, nie krzyczy, nie biega bez potrzeby

- wychodzi ze wietlicy tylko pod opiek osoby wskazanej w owiadczeniu rodzica

- nie opuszcza wietlicy ?na telefon?

W wietlicy obowizuj zasady, ktre staramy si przestrzega:

...wietlica nasza do zabawy zaprasza.
W?iemy jak naley przechodzi przez ulic.
I?nne dzieci te lubi si bawi - pozwl im na to.
E?leganckie zachowanie oznacza dobre wychowanie.
T?ornistry ustawiamy na wyznaczonym miejscu.
L?ekcje odrabiamy w ciszy i spokoju.
I?nformujemy Pani przed kadym wyjciem ze wietlicy.
C?zysto i porzdek to nasza dewiza.
A?kceptujemy innych ? nikt nie jest doskonay.

J?estemy jedn, wielk wsplnot.
A?ktywnie pomagamy sabszym kolegom.
K?orzystamy z gier i zabawek w sposb mdry i przemylany.

D?bamy o nasz wietlicowy dobytek.
O?bowizki znamy i je pilnie wypeniamy.
M?wimy dzie dobry, do widzenia, prosz, dzikuj i przepraszam.

Plan pracy wietlicy

Wychowawcy wietlicy pracuj wedug opracowanego planu pracy. Poprzez realizacj tego planu ksztatujemy u dzieci umiejtno spostrzegania, ksztacimy pami, wyobrani przestrzenn, pomysowo, wdraamy zasady estetyki ycia codziennego. Dobierajc odpowiednie formy pracy i metody aktywizujce - rozwijamy zdolnoci twrcze. Przyczyniamy si do rozwoju indywidualnych zainteresowa i uzdolnie u dzieci. Zachcamy i wspieramy udzia w rnorodnych konkursach. Dzieci (zwaszcza te w modszym wieku szkolnym) s aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemno. Nie obawiaj si poraki, wicz, poszukuj - sowem rozwijaj twrcze podejcie do czekajcych je zada.

Wychowawczy program szkoy

wietlica realizuje Wychowawczy Program Szkoy, ktrego celem gwnym jest dbao o wszechstronny i harmonijny rozwj dziecka w sferze intelektualnej , psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Na bazie tego programu realizujemy przedsiwzicia pedagogiczne podnoszce jako pracy naszej wietlicy. Nale do nich:

"Codziennie czytamy naszym dzieciom"

"ABC miego pobytu w wietlicy"

W trakcie prowadzonych zaj staramy si stosowa rnorodne metody i formy pracy, korzysta z ciekawych, wasnorcznie wykonanych pomocy, aby dziecko miao wiksz moliwo doskonalenia swoich umiejtnoci i nabywania nowych, aby rozwijao kad sfer swojej osobowoci ( w myl zaoe wychowawczych i realizacji planu opiekuczo- wychowawczego wietlicy, wynikajcego z Programu Wychowawczego Szkoy). Prowadzone zajcia daj dzieciom moliwo czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowa oraz wyrwnywania brakw i pokonywania trudnoci w nauce. Poprzez prac w zakresie zaj plastycznych i technicznych uczniowie rozwijaj swoje sprawnoci manualne, wyobrani i inwencj twrcz. Prace wykonane przez dzieci tworz pikne galerie w wietlicy oraz bior udzia w licznych konkursach. Nasi podopieczni zdobywaj wiele nagrd i wyrnie. W codziennych zajciach uwzgldniamy take takie, ktre ksztatuj rozwj umysowy dzieci. S to m.in. ukadanie i rozwizywanie krzywek, rebusw, zagadek i innych gier edukacyjno-dydaktycznych. Ponadto uczniowie codziennie pod okiem wychowawcw odrabiaj zadania domowe, a take doskonal swoje umiejtnoci czytania, liczenia i pisania. Zajcia prowadzone w wietlicy nie tylko chroni dzieci przed nud, ale take wspomagaj ich rozwj psychiczny i emocjonalny.

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOCI:
WRZESIE: ?Wakacyjne wspomnienia? ? zorganizowanie midzyszkolnego konkursu plastycznego. Uroczyste rozdanie nagrd.
PADZIERNIK: ?Zota Polska jesie? ? konkurs recytatorski.
LISTOPAD: ?Andrzejkowe wrby?- zabawy i konkursy
GRUDZIE: ?Posta Mikoaja w tradycji polskiej?- zorganizowanie midzyszkolnego konkursu plastycznego. Uroczyste rozdanie nagrd.
STYCZE: Prezenty dla Babci i Dziadka.
LUTY: ?Walentynki?- dyskoteka i konkursy. ? Jak karnawa to karnawa? ? wsplna zabawa taneczna.
MARZEC: Zaproszenie pani piszcej pisanki.
KWIECIE: ?Pery Podlasia? - zorganizowanie midzyszkolnego konkursu plastycznego. Uroczyste rozdanie nagrd.
CZERWIEC: ?Dzie Dziecka i Sportu? ? rywalizacje zespoowe.

Zapisz dziecko do wietlicy

Aby zapisa dziecko do wietlicy naley:

- Wypeni Kart Zgoszenia Dziecka do wietlicy (mona j pobra Sekretariacie Gwnym ZS 6, bezporednio u nas w wietlicy lub ze strony internetowej).

- Opiek otaczamy uczniw Rodzicw pracujcych (potwierdzone piecztk zakadu pracy na karcie zgoszenia) z klas I - III, a w szczeglnie uzasadnionych przypadkach dzieci z klas IV.

- Za zgromadzone dziki Rodzicom rodki finansowe kupujemy pomoce dydaktyczne do zaj, materiay plastyczne (bloki, farby, kredki itp.), gry stolikowe, sprzt sportowy, sodycze z przeznaczeniem na sodki poczstunek w trakcie imprez wietlicowych. Dziki temu nasi wychowankowie nie musz przynosi dodatkowej ?wyprawki? do wietlicy.

opracowaa mgr Anna Sajewicz

 
ZS6

do koca WAKACJI:

SP 32

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Statystyki

Odsłon : 2076175

Krajowa Mapa Zagroe Bezpieczestwa

T ksik warto mie..


Dzwonki

1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.40 - 10.25
4. 10.30 - 11.15
5. 11.35 - 12.20
6. 12.40 - 13.25
7. 13.45 - 14.30
8. 14.35 - 15.20
9. 15.25 - 16.10
10. 16.15 - 17.00

zagldajcie na blogi nauczycieli wf:

klas I-III SP32

klas IV-VI SP32

PG12